общинска фирма за управление на отпадъци
Сметоизвозваща техника

Сметоизвозваща техника

“Чистота” ЕООД

    Фирма “Чистота” ЕООД  в настоящия си вид е създаденa през 1995г. с решение от 11.04.1995 година БОС вписва преобразуване на ОФ “Чистота” ф.д. 49/1989 година в “Чистота” ЕООД, ф.д. 1394/1995 година на основание протокол 30/07.03.1991 година на Общински съвет гр.Бургас. “Чистота” ЕООД поема активите и пасивите на ОФ “Чистота” по баланса към 28.02.1995 година.

      Собственик на капитала е Община Бургас

      Предметът на дейност на дружестовото е:

  • събиране и извозване на строителни, промишлени и занаятчийски отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци;
  • разделното събиране и извозване на ценни вторични суровини като стъкло, хартия, желязо, пластмаси и други на територията на Община  Бургас;
  • депониране  на строителни отпадъци, експлоатация на “Строително” депо и Претоварна станция – Капчето;
  • зимно снегопочистване;
  • почистване на терени по възлагателни писма на Община  Бургас;
  • поддържане и експлоатация на обществените тоалетни на територията на Община Бургас;
  • услуги на физически и юридически лица;
  • отделни видове СМР
  • строежи от първа група
  • строежи от трета до пета категория

       С горепосочените комунални дейности фирмата е обслужвала Община Бургас и съставните селища от 1995г.

    “Чистота” ЕООД  е лицензирана фирма за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци с рег. документ № 02-РД-273-00  на РИОСВ – Бургас за следните видове отпадъци по кодове: 20.02.02-Почва и камъни; 20.03.01-Смесени битови отпадъци; 20.03.02-Отпадъци от пазари; 20.03.03-Отпадъци от почистване на улици; 20.03.07-Обемни отпадъци; 20.03.99-Битови отпадъци, неупоменати другаде; 17.01.07-Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06.

    Дружеството има на разположение  специализирана техника за извършването на горепосочените дейности – Мерцедес и Ман за сметосъбиране, сметоизвозване и автометене, снабдени със сертификати EUR 1 и EUR 2, машини за зимно поддържане на пътната мрежа. Автомобилите са  многофункционални и надеждни за нуждите на управлението на отпадъци.

     За услугите си  дружеството разработва бизнес планове и проекти. Активно участва в обществени поръчки и търгове.

   Основен приоритет на „Чистота” EООД са нейните клиенти . Ето защо фирмата разработва подходящи старатегии, прилага ефективни методи и използва такива технически съоръжения и оборудване, които са щадящи за околната среда. По този начин „Чистота” EООД успява да отговори адекватно на непрекъснато променящите се икономически условия и да затвърди своите позиции на пазара.