общинска фирма за управление на отпадъци
Сметоизвозваща техника

Сметоизвозваща техника

 IMG-1341327e82d5dc3a6a881eee0c3411c5-V

https://www.youtube.com/watch?v=jyl3UDV8HeY&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Funiconbg.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

Фирма “Чистота” ЕООД  в настоящия си вид е създаденa през 1995г. с решение от 11.04.1995 година БОС вписва преобразуване на ОФ “Чистота” ф.д. 49/1989 година в “Чистота” ЕООД, ф.д. 1394/1995 година на основание протокол 30/07.03.1991 година на Общински съвет гр.Бургас. “Чистота” ЕООД поема активите и пасивите на ОФ “Чистота” по баланса към 28.02.1995 година.

           Предметът на дейност на дружестовото е:

 • събиране и извозване на строителни, промишлени и занаятчийски отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци;
 • разделното събиране и извозване на ценни вторични суровини като стъкло, хартия, желязо, пластмаси и други на територията на Община  Бургас;
 • депониране  на строителни отпадъци, експлоатация на “Строително” депо и Претоварна станция – Капчето;
 • зимно снегопочистване;
 • почистване на терени по възлагателни писма на Община  Бургас;
 • поддържане и експлоатация на обществените тоалетни на територията на Община Бургас;
 • услуги на физически и юридически лица;
 • всички  видове строително-ремонтни дейности
 • услуги – технически прегледи на автомобили до 3,5 тона
 • автомивка
 • Машина за инжекционно изкърпване на дупки и през зимния период – Джет Патчер.

       С горепосочените комунални дейности фирмата е обслужвала Община Бургас и съставните селища от 1995г.

    “Чистота” ЕООД  е лицензирана фирма за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци с рег. документ № 02-РД-273-00  на РИОСВ – Бургас .

    Дружеството има на разположение  специализирана техника за извършването на горепосочените дейности -специализирани машини за сметосъбиране, сметоизвозване и автометене, снабдени със сертификати EUR 1 и EUR 2, машини за зимно поддържане на пътната мрежа. Автомобилите са  многофункционални и надеждни за нуждите на управлението на отпадъци.

     За услугите си  дружеството разработва бизнес планове и проекти. Активно участва в обществени поръчки и търгове.

   Основен приоритет на „Чистота” EООД са нейните клиенти . Ето защо фирмата разработва подходящи старатегии, прилага ефективни методи и използва такива технически съоръжения и оборудване, които са щадящи за околната среда. По този начин „Чистота” EООД успява да отговори адекватно на непрекъснато променящите се икономически условия и да затвърди своите позиции на пазара.

Служители на “ЧИСТОТА” ЕООД – общо заети бройки към момента – 45.

Структура на персонала: Стуктура

Годишен доклад за 2019г.: Год. доклад за 2019г.;  год.доклад за дейността 2020; год.доклад за дейността 2021год доклад за дейността 2022

Политика за оповестяване на информация